FÖRSTASIDA      BIOVÄRMETJÄNSTER      PELLETFÖRSÄLJNING      KONTAKTINFORMATION      ENGINEERING

Vi erbjuder våra avtalskunder en komplett och förmånlig biovärmetjänst.

Vi börjar med att kartlägga värmeenergiförbrukningen – för nybyggnader utifrån VVS-planerna och för befintliga fastigheter utifrån tidigare års förbrukning och effektbehovet.

I servicepaketet ingår planering av de tekniska lösningarna, dvs. biovärmeanläggningar, centraliserad biovärmeproduktion/värmenät, bränsle osv. Bränsleoptimeringen (pelletar/flis) utgår från biovärmeanläggningarna och kundernas behov.

Vi tar hänsyn till planerade framtida saneringar och andra eventuella omställningar i anslutning till användningen av biovärmeenergi.

Vår offert på leverans av bioenergi och avtalet med kunden grundar sig på den kartlagda värmeenergiförbrukningen och en fast avgift för själva investeringen. Dessutom tillkommer en faktura för den faktiska energiförbrukningen. Månadsavgiften grundar sig direkt på värmeanläggningsinvesteringen. Därför är det synnerligen viktigt att helheten (bränsle, investeringar och drift) optimeras med avseende på kostnadseffektivitet och biovärmeenergins konkurrenskraft.

ISC Bioheats värmekoncept baserar sig på gedigen kompetens och optimeras till fördel för kunden. Kontakta oss och be om en positivt överraskande offert!


Etappvist genomförande:

Biovärmetekniska alternativ

-Områdesvärmecentral och nät
-Fastighetsspecifik biovärmecentral

Avtal

-Avtal om biovärmeleverans med kunden
-Tidsschema, tillståndsprocess, bygglov och andra myndighetstillstånd

Omsättning i praktiken

-Byggande av biovärmeanläggningen
-Anslutning och idrifttagning
-Igångkörning av biovärmeleveransen

Biovärmeleverans

-Bränslelogistik
-Drift och fjärrövervakninga
-Rapportering och kontakthållning
-Månatlig fakturering
Copyright © ISC Bioheat Oy   |   Hästbölentie 260   |   08700 LOHJA   |   FO-nummer 1079636-4